شیر روشویی پایه بلند ونیز زرشام کروم

شیر روشویی پایه بلند ونیز کروم زرشام