شیری-طلا

شیر ظرفشویی شاوری شودر مدل ایتن شیری طلا