بیمارستانی-پایه-بلند

شیر بیمارستانی پایه بلند شودر