شیر-ظرفشویی-شلنگدار-(شاوری)-راسان-مدل-شبنم

شیر ظرفشویی شلنگدار (شاوری) راسان مدل شبنم