روشویی-پایه-بلند-کروم

روشویی پایه بلند کروم مدل آلیس