شیر-روشویی-کتیبه-زرشام

شیر-روشویی-کتیبه-زرشام

شیر-روشویی-کتیبه-زرشام