شیر-روشویی-پایه-بلند-کتیبه-زرشام

شیر-روشویی-پایه-بلند-کتیبه-زرشام

شیر-روشویی-پایه-بلند-کتیبه-زرشام