شیر-دوش-کتیبه

شیر-دوش-کتیبه-زرشام

شیر-دوش-کتیبه-زرشام